A A A

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА У БЕОГРАДУ

ПРВА ТРОГОДИШЊА висока школа струковних студија за тренере фудбала и менаџере спорта у нашој земљи, основана заједно са ФУДБАЛСКИМСАВЕЗОМ БЕОГРАДА, на основу решења Министарства просвете и спорта  иуверења о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета а у складу са Болоњском декларацијом и другим документима Европске заједнице о високом школству, расписује

К О Н К У Р С

за упис 10. генерације студената у школској 2013/14. години

за стицање високог образовања и стручних назива:

ТРЕНЕР  ФУДБАЛА

и

СТРУКОВНИ (СПОРТСКИ) МЕНАЏЕР

УСЛОВИ УПИСА У I (ПРВУ) ГОДИНУ СТУДИЈА

Академију фудбала могу уписати сви кандидати са завршеном средњом школом у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Кандидати полажу класификациони (пријемни) испит који се састоји из практичне провере основне технике фудбала (за тренере фудбала) или провере склоности и способности за бављење пословима из области спортског менаџмента (за спортске менаџере).

Спортисти и тренери достављају на увид потврду свог клуба или савеза а кандидати који поседују радно искуство у пословима руковођења или менаџмента прилажу потврду клуба или спортске организације.

УПИС У II (ДРУГУ) или III (ТРЕЋУ) ГОДИНУ СТУДИЈА

Студенти других виших и високих школа или факултета могу се уписати у другу или трећу годину студија на Академији фудбала у зависности од броја полoжених испита и одслушаних семестара. Кандидати који прелазе са других школа не полажу класификациони (пријемни) испит већ прилажу уверење о положеним испитима са своје више , високе школе / факултета ради одређивања евентуалног полагања разлике у испитима (диференцијалних испита).

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

1. Диплому о завршеном средњешколском образовању у трогодишњем или четворогодишњем трајању (оригинал или оверена фотокопија).*

2. Сведочанства свих разреда средње школе (оригинал или оверена фотокопија).*

3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).

4. Лекарско уверење о здравственој способности за студије на Академији. (не старије од 6 месеци).**

5. Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа и пријемног испита у износу од 5.500 динара*** на (жиро рачун Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд. Сврха уплате: трошкови уписа).

6. Уверење о положеним испитима и индекс више школе односно факултета (САМО кандидати који прелазе са других школа / факултета).

* Кандидати који су своје школовање завршили у иностранству или у републикама бивше СФРЈ (осим кандидата из Републике Српске и кандидата који су школовање завршили закључно са 1991. годином) своја средњошколска документа морају нострификовати у Министарству просвете Републике Србије.  Процедура нострификације је једноставна и траје око месец дана. За сву помоћ и информације око нострификације можете се обратити и студентској служби Академије.

**Лекарски преглед се обавља у згради Акадeмије у Специјалистичкој ординацији ФИЗИКУС - (наставна база Академије фудбала).

***Од ове школске године у оквиру износа који кандидати уплаћују за трошкове уписа и пријемног испита укључено је и осигурање студената, што је уједно и разлог повећања суме коју је потребно уплатити приликом пријаве и подношења докумената.

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА ПРИЛАЖУ:

1. Две фотографије димензија 4.5х3.5 цм.

2. Доказ о уплати накнаде за трошкове школарине (жиро рачун Академије бр. 160-323650-96, Банка Интеза Београд. Сврха уплате: школарина 2013/2014).

Детаљнија обавештења у вези конкурса, услова уписа и школарине могу се добити на Академији фудбала, Делиградска 27 (Стари Диф) II спрат, сваког радног дана од 10 до 18 часова или на телефоне: (+381 11) 36 50 137 и36 50 138.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ВРШИЋЕ СЕ У ПРОСТОРИЈАМА АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 10 ДО 18 ЧАСОВА

Број студената је ограничен (60+60)

AКАДЕМИЈА ФУДБАЛА

Делиградска бр. 27, III спрат - лево (ФСБ)

011/36- 50-137  i  011/36-50-138

http://www.akademijafudbala.com/